Plan Działań Rady Rodziców

Plan działań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018


1.  Bieżąca aktualizacja informacji, podanych na tablicy informacyjnej Rady Rodziców
na korytarzu, a także na szkolnej stronie: www.czworkawagrowiec.pl

2. Systematyczna organizacja spotkań Prezydium Rady Rodziców
oraz spotkań z "trójkami klasowymi" - terminy spotkań będą
odpowiednio wcześniej podawane do informacji poprzez zeszyt do korespondencji.

3. Aktywny udział w uroczystościach, imprezach i konkursach szkolnych
według szkolnego kalendarza roku szkolnego 2017/2018.

4. Przygotowanie słodkości dla uczniów z okazji "Mikołajek" - 06.12.2017r.

5. Współorganizowanie dla uczniów klas I-III balu karnawałowego ,
a dla uczniów klas IV - VII dyskoteki karnawałowej.

6. Zorganizowanie III edycji rajdu rowerowego  w raz piknikiem rodzinnym

7. Organizacja Dnia Dziecka - Czerwiec 2018r. 

8. Inne działania których możliwość realizacji, pojawi się w trakcie roku szkolnego lub w skutek propozycji rodziców.

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Grzegorz Bałdyga Uchwała nr 2/2017


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
z dnia 12.10.2017r.
w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo- Profilaktycznego
Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu, na rok szkolny 2017/2018

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 1a Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. NR 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 


Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Zgodnie z art.26 ustawy Prawo oświatowe,w roku szkolnym 2017/2018 następuje połączenie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument, zawierający treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym  postanawia:

&1
Uchwalić Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu obejmujący, treść i działania wychowawcze oraz profilaktyczne  skierowane do uczniów a realizowane przez nauczycieli.

&2
Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018.

&3
Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu podlega opublikowaniu
na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu.

&4
Wykonywanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.Przewodniczący Rady Rodziców

Grzegorz Bałdyga

 

Uchwała nr 3/2017


Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Wągrowcu
z dnia 12.10.2017r.
w sprawie uchwalenia wysokości składki wnoszonej przez rodziców/prawnych
opiekunów ucznia na rzecz Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 4 w Wągrowcu.

Na podstawie art. 54 ust. 2 pkt. 1a Ustawy z dnia 07.09.91r. o systemie oświaty.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. NR 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 Rada Rodziców  postanawia:

&1
Uchwalić wysokość składki dokonywanej przez rodziców/opiekunów ucznia
na rzecz Rady Rodziców w kwocie 20zł. od ucznia.

&2
Wysokość składki obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018.

Składkę należy wpłacić do dnia 30.11.2017 u Skarbnika Rady Rodziców,

w sekretariacie szkoły bądź przelewem na konto R.R.

40 2030 0045 1110 0000 0191 7560

&3
Wykonywanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Rodziców.


Przewodniczący Rady Rodziców

Grzegorz Bałdyga

 

Kalendarium Szkoły

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Szkolna Nawigacja

From Address: